David Herskovitz

David Herskovitz Las escaleras II

David Herskovitz

David Herskovitz
“Las escaleras II”
1978
Óleo sobre tela.
182 x 166 cm.

David Herskovitz Anciana en silla de ruedas

David Herskovitz

David Herskovitz
«Anciana en silla de ruedas»
1973 – 1974
Óleo sobre tela
152 x 142 cm.

David Herskovitz Butcher 4 Carnicero

David Herskovitz

David Herskovitz
«Butcher 4» (Carnicero)
New York 1970
Óleo sobre tela
183 x 153 cm